Druivelaar wedstrijd

DD-Wedstrijd

Druivelaar wedstrijd

Win een Druivelaarkalender!

Februari 2020 telt 1 dag extra en dit vieren wij door 29 Druivelaarkalenders weg te schenken via onze Facebookpagina. Wie verdient volgens jou een kalender? De eerste 29 personen vallen in de prijzen! Hieronder vind je het wedstrijdreglement terug.

1. Inleiding wedstrijdreglement

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door INNI GROUP in het kader van ‘wie verdient een extra Druivelaarkalender op de schrikkeldag 29/02/2020’. Dit reglement bepaalt de regels en de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

2. Opzet wedstrijd

Post een commentaar op de Facebookpagina van De Druivelaar die aantoont waarom de persoon die je aanbrengt een Druivelaarkalender verdient.

3. Deelnemingsvoorwaarden

Iedereen die De Druivelaar pagina leuk vindt op Facebook, kan deelnemen aan de online wedstrijd. Deelnemen kan door een commentaar te posten op de Facebook-pagina van De Druivelaar ten laatste op 29/02/2020 om 23.59 uur. De tekst moet publiekelijk te bekijken zijn, dus inzendingen via afgeschermde accounts kunnen niet meegerekend worden. Deelname aan deze wedstrijd van minderjarige deelnemers moeten de toestemming hebben van hun ouders. Minderjarigen die deze toestemming niet kunnen aantonen, kunnen op elk ogenblik van de wedstrijd uitgesloten worden.

4. Wedstrijdverloop

De inbreng van de deelnemers aan de wedstrijd betreft een tekst, namelijk een Facebookcommentaar. De eerste 29 personen die een antwoord geven op de wedstrijdaankondiging winnen een Druivelaarkalender. De deelnemers verlenen de organisatie de kosteloze toestemming om de tekstjes zonder enige beperking te publiceren op de website van De Druivelaar en andere online kanalen onder hun redactionele verantwoordelijkheid. De deelnemer vrijwaart de organisator tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit wil zeggen dat alle posts oorspronkelijk moeten zijn en enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mogen zijn. Er mag op geen enkele wijze auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden in verwerkt worden, tenzij men over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. De organisator is niet
verplicht om de producten te publiceren en/of gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

5. Prijs

De eerste 29 personen die reageren zijn dan ook onmiddellijk bekend: de tijdsbepaling van de berichten zijn geldig om te winnen. De 29 winnaars worden op 2 maart bekend gemaakt via Facebook. Ze zullen gevraagd worden om contact op te nemen met de organisatie. De prijs is een Druivelaar kalenderblokje van het jaar 2020.

6. Aansprakelijkheid

INNI GROUP is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Facebookpagina van De Druivelaar tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van INNI GROUP. INNI GROUP is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de wedstrijd. INNI GROUP draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de wedstrijd, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. INNI GROUP is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen. Deze wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door of verbonden met Facebook. Door deel te nemen aanvaard je dat dat je informatie levert aan INNI GROUP en niet aan Facebook, zodat INNI GROUP je kan contacteren binnen het kader van de wedstrijd. Door deel te nemen aan de wedstrijd zie je eveneens onherroepelijk af van gerechtelijke stappen ten opzichte van Facebook.

7. Persoonsgegevens

De contactgegevens die de organisator over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat, als ze een prijs winnen, ze eventueel met hun ingezonden commentaar en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van De Druivelaarkalender en INNI GROUP.

8. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Als niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of ‘kwade trouw’ behoudt de organisatie het recht om een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. De uitslag van een wedstrijd kan niet betwist worden.

9. Het reglement aanvaarden

Door deel te nemen aan deze online wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen.

Recent

Categorieën