Deze website is eigendom van INNI Group.


Maatschappelijke zetel:

INNI group
Industrielaan 5
8501 Heule
België


Telefoon: +32 (0) 56 36 32 00

Fax: +32 (0) 36 33 85


Bereikbaarheid:

 • Van maandag t/m donderdag van 8:30 uur tot 12.15 uur en van 13.15 uur tot 17.15 uur
 • Vrijdag van 8:30 uur tot 12.15 uur en van 13.15 uur tot 14.30 uur

E-mailadres: abonn@innipublishers.com


Ondernemingsnummer: BTW BE 0418.420.485

RPR Gent, afdeling Kortrijk


Rekening: ING BE11 3850 2011 6348  BIC/ SWIFT: BBRUBEBB

  


Al onze verkopen worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden hierna aangeduid, waarvan slechts kan worden afgeweken door afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst en enkel in de mate van de erin beschreven uitzondering; deze algemene voorwaarden worden als aanvaard aanzien door diegene die ze zonder voorbehoud in ontvangst neemt. Deze voorwaarden gelden eveneens voor de aanvullingen en abonnementen die de opdrachtgever ontvangt naar aanleiding en ten gevolge van een bestelling of aankoop van een losbladig basiswerk, een elektronisch product of vastbladige reeks, alsook voor abonnementen op tijdschriften. De aangeboden goederen voldoen aan de wettelijke bepalingen.
 

Aankoop en Betaling

 • INNI publishersbehoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
 • Betaling van producten gekocht bij INNI publishersgeschiedt uitsluitend per overschrijving (bankgiro) of via de andere voorgestelde betaalmiddelen.
 • Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen betaalbaar uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur.
  Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op, bepaald op 15 % en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten overeenkomstig art. 6 van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  Bij niet-betaling op de vervaldag van één van de facturen, behoudt de leverancier zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik tegenover de klant in zijn bezit zijn en iedere bestelling of lopend contract te vernietigen.
 • In geval van niet-tijdige betaling is INNI publishersbevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
 • De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de algehele betaling van de koopprijs ervan conform de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Niettegenstaande de eigendomsoverdracht wordt geschorst tot volledige betaling zoals hiervoor vermeld, gaat het risico op de verkochte goederen onmiddellijk over op de koper en zullen alle risico’s uitsluitend ten laste van de koper zijn.
 • Om een veilige onlinebetaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie, over internet verstuurd. Om met SSL te betalen is er geen speciale software nodig.

Levering en Levertijden

 • De door INNI publishersopgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.
 • De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
 • Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 • De goederen reizen op risico van de klant, zelfs indien deze franco worden verzonden; vracht en verpakkingskosten zijn ten laste van de klant.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 • INNI publisherslevert in volgende landen: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland.
 • De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van de aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. INNI publishersis niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. INNI publishersdoet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen, toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren is. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal INNI publishers de klant zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door INNI publishers voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat INNI publishers op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. INNI publishers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
 • Bij aankoop van een abonnementsgebonden product wordt de klant ingeschreven in ons abonnementenbestand en ontvangt hij automatisch de aanvullingen tegen de op dat ogenblik geldende prijs.
 • Behoudens andersluidend beding, bedraagt de duur van een overeenkomst betreffende een abonnementsgebonden product 1 jaar. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 jaar, behoudens schriftelijke opzegging per mail of aangetekende brief ten minste 60 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende contractuele periode.
 • Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de verkochte goederen en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de verkochte goederen en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schrifteiljke toestemming van de rechthebbende of INNI publishers.

Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren

 • Voor alle producten gekocht bij INNI publishers heeft u volgens het Wetboek van economisch recht in kader van de verkoop op afstand een bedenktijd van 14 kalenderdagen, behalve in het geval van levering van digitale inhoud op een niet materiële-drager (downloaden). Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van het verzakingsrecht dient dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling is te vinden in de rubriek annuleren, retourneren en ruilenop onze website.
 • De goederen dienen onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst geretourneerd te worden. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals het bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
 • INNI publishers betaalt het complete aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. 
  Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval eigendom van de klant. Op verzoek kan het product ook opnieuw naar de klant worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
 • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
  • Wanneer een product speciaal voor de klant gemaakt of veranderd is heeft hij logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht.
  • Deze uitzondering geldt ook voor cd’s, dvd’s, software, CD-roms, App’s, websites of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
  • Wanneer een product zichtbaar gebruikt of beschadigd is, vervalt het recht op teruggave van de betaling.
 • Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:
  INNI publishers, Industrielaan 5, 8501 Heule, België 

Gebreken

 • De koper is verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren. Hierbij dient nagegaan te worden of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient deze bij aangetekende brief binnen 8 dagen na levering aan INNI publishers gemeld te worden. Er bestaat enkel een herroepingsrecht voor de goederen die online zijn aangekocht.
 • Een niet-zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering te melden aan INNI publishers.
 • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van INNI publishers.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop INNI publishers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor INNI publishers niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • INNI publishers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat INNI publishers haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van INNI publishers  Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door INNI publishers niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

 • Voor het afrekenen worden de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten worden apart vermeld.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan de klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan INNI publishers, deel uitmakend van de INNI group nv, of rechthoudende derden.

Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 8 kalenderdagen na levering per aangetekend schrijven gemeld te worden. Ingeval de klacht gegrond wordt bevonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • INNI publishers behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 8 kalenderdagen.

Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van INNI publishers, deel uitmakende van de INNI group nv, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
INNI publishers levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal INNI publishers de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
INNI publishers, deel uitmakend van de INNI group nv, kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 
Indien onjuistheden zouden vastgesteld worden in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan eenieder de beheerder van de site contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. INNI publishers, deel uitmakend van de INNI group nv, geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

INNI publishers, deel uitmakend van de INNI group nv, kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
INNI publishers, deel uitmakend van de INNI group nv, verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door uitgeverij INNI publishers, deel uitmakend van de INNI group nv, krachtens onderhavige voorwaarden, is de aansprakelijkheid van uitgeverij INNI publishers als onderdeel van de INNI group nv beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. De uitgeverij is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. De uitgeverij is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van uitgeverij INNI publishers, onderdeel van de INNI group nv wordt weerhouden, is uitgeverij INNI publishers er enkel toe gehouden de goederen te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

Specifieke verkoopsvoorwaarden

Bepaalde producten waarbij de informatie of software o.a. via een app of internet ter beschikking van de klant gesteld wordt, zijn naast onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden onderworpen aan specifieke verkoopsvoorwaarden. Deze specifieke verkoopsvoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website van het bepaalde product of kunnen op eenvoudig verzoek bij INNI publishers bekomen worden. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de specifieke verkoopsvoorwaarden zullen deze laatste voorrang hebben.

Persoonsgegevens 

Uitgeverij INNI publishers, deel van de INNI group nv, verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens van de klant worden alleen gebruikt om deze op de hoogte te houden van onze uitgaven en activiteiten. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kan INNI publishers op verzoek van de klant kennis geven van die gegevens en heeft deze het recht die te verbeteren of aan te vullen.

 

 

 

 

VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen, met uitsluiting van de toepassing van de algemene voorwaarden van de tegenpartij, tenzij er in een uitdrukkelijke overeenkomst van afgeweken wordt.

Art. 1. Opdrachtgever is wie de order geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft de order uit te voeren.

OFFERTEN EN BESTELLINGEN

Art. 2. Het overhandigen aan een leverancier van grondstoffen, een model, kopij, magnetische band, diskette, of welke gegevensdrager dan ook, met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich, aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

Art. 3. De offerten van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien volgens de FEBELGRA-indexatie-formule, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden wordt. De offerten worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. Behoudens andersluidende overeenkomst bedraagt de geldigheidsduur van een offerte één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte.

Art. 4. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen de voor het geheel opgegeven eenheidsprijs. De door onze agenten of vertegenwoordigers aangegane verbintenissen binden onze firma slechts na schriftelijke bevestiging. De leverancier behoudt zich het recht voor om ook gedurende de uitvoering van de bestellingen betalingswaarborgen van de opdrachtgever te eisen. Bij weigering behoudt hij zich het recht voor om de bestelling geheel of  gedeeltelijk op te schorten of te vernietigen.

REPRODUCTIERECHTEN EN VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE LEVERANCIER

Art. 5. De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de druk- of reproductie-opdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.

Art. 6. Gezien de wettelijke bepalingen op het gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, kapvormen, zetwerk, grafische ontwerpen, interpretaties, schikkingen, software programma’s, enz. welke ook de gebruikte techniek weze, zijn uitsluitende eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden. Het nadrukken of namaken onder om ‘t even welke vorm en met om het even welk procédé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit.

Art. 7. Zetwerk, clichés, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, computerbestanden, software programma’s, enz. door of in opdracht van de leverancier vervaardigd, al dan niet aangerekend, maken deel uit van het materiaal van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen. In het geval dat de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij dit tijdig doen in functie van de orderplanning, verpakt zo de aard van de goederen het vereist, en in de lokalen van de leverancier. De opdrachtgever draagt het risico en de kosten voor de overbrenging van het materiaal naar de plaats van bestemming. Het voor ontvangst tekenen van de vervoersdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Behoudens opzet, grove schuld van de leverancier of van diens aangestelden of lasthebbers, blijft het risico ten laste van de opdrachtgever. Moeilijkheden of vertragingen tijdens de productie die veroorzaakt zijn door de geleverde materialen leiden tot verlenging van de leveringstermijnen en tot eventuele aanrekening van bijkomende kosten.

Art. 8. Indien de wet zulks vereist, mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of andere reeds vermeld staat.

ZETSEL, DRUKPROEVEN EN GOED VOOR DRUK

Art. 9. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettersoort, evenals de lay-out aan de leverancier vrijgelaten. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de opdrachtgever ontvangt.

Art. 10. Op vraag van de opdrachtgever zorgt de leverancier voor een eenvoudige drukproef bv. laserprint, inkjet, blauwdruk, impositieproef of digitale proef. De leverancier kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het eventueel doorsturen van virussen daar hij zijn computers beveiligt tegen binnenkomende virussen en de virusscanner regelmatig updatet.

Verzorgde drukproeven (o.a. in getrouwe kleuren) en/of drukproeven in ketting uitgevoerd, worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen drukproef, dan is de leverancier in geen enkel geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct.

Art. 11. De leverancier moet de door de opdrachtgever aangeduide zetfouten en woordsplitsingsfouten verbeteren, maar is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van de “goed voor druk”. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

Art. 12. Het overmaken van een gedagtekende en ondertekende “goed voor druk” ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid voor, tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De “goed voor druk” blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

BEWARING

Art. 13. Indien de opdrachtgever wenst dat de leverancier productie-elementen zoals zetwerk, filmen, montages, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, diskettes, … bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met de leverancier overeenkomen. De bewaring gebeurt op risico van de opdrachtgever, die de leverancier uitdrukkelijk ontslaat van elke verantwoordelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet van zware fout van de leverancier. Offsetplaten en films worden niet bewaard.

LEVERINGSTERMIJN

Art. 14. De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige gegevens volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige gegevens, evenals bij terugzenden van de verbeterde proeven en van de “goed voor druk”, in gebreke is gebleven. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naar gelang van het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking, lock-out, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid. Indien op verzoek van de opdrachtgever het uitvoeren van een opdracht binnen een kortere dan de normale of voorziene termijn extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht.

AFWIJKINGEN

Art. 15. Daar de leverancier zich moet houden aan de algemene voorwaarden van de papiernijverheid, gelden deze eveneens voor de opdrachtgever. Deze voorschriften voorzien de volgende te aanvaarden afwijkingen:

 1. a) de geleverde en gefactureerde kwantiteit kan verschillen van de bestelde kwantiteit:

   20 % voor hoeveelheden minder dan of gelijk aan 5.000 exemplaren; 10 % voor hoeveelheden minder dan of gelijk aan
   100.000 exemplaren; 5 % voor hoeveelheden minder dan of gelijk aan 500.000 exemplaren; 3 % daarboven;

 1. b) een speling van 8 % minder of meer van de micrometrisch opgelegde dikte van het papier of karton;
 2. c) een speling van 5 tot 10 % minder of meer van het metrieke gewicht naargelang de aard van het papier of karton;
 3. d) een afwijking van de afmetingen van de bruto-vellen van papier of karton, evenals de breedte van de bobijnen van 5 mm minder of meer;
 4. e) lichte verschillen in de kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, aanblik en lijming o.m. van voor- tot ommezijde van het vel, zelfs indien zij optreden tussen gedeelten van eenzelfde fabricatie.

Ingeval de opdrachtgever een te leveren hoeveelheid, een metriek gewicht, een micrometrisch maximum of minimum oplegt, mogen de afwijkingen van de te leveren hoeveelheden, de afwijking van de metrieke gewichten en de afwijking van de dikte, die slechts in één richting mogen optreden, het dubbel bereiken van de onder a), b), c) en d) vermelde grenzen.

Art. 16. In geval van drukopdracht voor meervoudige kettingformulieren worden de volgende toleranties aanvaard voor wat betreft het register van de verschillende banen: 1,5 mm in de breedterichting; 1,5 mm in de looprichting;

Art. 17. Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normale beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals laserprinting, inkjetprinting, kleine naaldprinters, inktlichtechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a. … dienen bij de prijsaanvraag door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot prijsaanpassing. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren evenals de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.

Art. 18. De afwijkingen vermeld in de artikelen 16, 17 en 18 zijn voor verhoging vatbaar wanneer de producten een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereisen. Grotere of kleinere hoeveelheden zullen tegen de eenheidsprijs worden verrekend.

KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID

Art. 19. Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest per aangetekende brief en binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt de levering te aanvaarden, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan, vanaf ontvangst van de factuur. Indien binnen deze termijn van acht dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde artikelen volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een deel van het geleverde drukwerk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Onder voorbehoud van de toepassing van de wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, is de leverancier niet aansprakelijk voor indirecte schade veroorzaakt aan de klant zoals winstderving.

Art. 20. De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de eenheidsprijs.

LEVERING

Art. 21. Behoudens andersluidende overeenkomst, geschiedt de levering ten huize van de opdrachtgever, op één adres, vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de leverancier. De goederen reizen voor risico van de opdrachtgever. Deze franco-voorwaarden gelden voor “normale” leveringsvoorwaarden. Hieronder dient verstaan: levering op de benedenverdieping op maximum 50 meter van de parkeerplaats van de leveringswagen, door één werkkracht uit te voeren met behulp van een handpalettruck.

Art. 22. De clichés, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, kleurenselecties, kapvormen, informaticamateriaal en al de goederen toevertrouwd door de opdrachtgever en die in de werkhuizen berusten, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, grove schuld van de leverancier of van diens aangestelden of lasthebbers of wanneer bovenvernoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren of leveringen voor de opdrachtgever bestemd. Tenzij voorafgaande overeenkomst, worden de bewaringskosten in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze werken, leveringen, goederen of andere voorwerpen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

BETALING – BEVOEGDHEID

Art. 23. Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het bedrag te betalen, eenzelfde voorschot na ontvangst van de “goed voor druk” en het saldo bij de levering. De factuur is betaalbaar netto-contant of op de overeengekomen vervaldag ter woonplaats van de leverancier.

De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede. Vanaf de vervaldag brengt elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, bepaald op 15 % en een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en onverminderd vastgesteld op 15 % van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro.

Art. 24. In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst. Bij afroeporders zijn de opslag- en alle andere daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. In geval van facturering van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet volledig uitgevoerde bestelling, kan de opdrachtgever zich hierop niet beroepen om zijn betalingen uit te stellen tot na de totale levering.

Art. 25. In geval van niet-betaling op de vervaldag van één factuur, zal voor alle facturen waarvan de betaling niet is geschied voor de vervaldag, de toegestane termijn vervallen. Al deze facturen zijn onmiddellijk vorderbaar. Dit artikel doet geen inbreuk aan de toepassing van artikel 24. Ieder lopend contract vervalt van rechtswege.

Art. 26. Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort, zal de facturatie geschieden op het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met 15 % als bijkomende conventionele schadevergoeding.

Art. 27. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen, vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.

Art. 28. Bij geschil zijn exclusief bevoegd de rechtbanken bevoegd te Kortrijk.