Win jouw verjaardag in De Druivelaar 2022

Win jouw verjaardag in de Druivelaar 2022 (4)

Win jouw verjaardag in De Druivelaar 2022

 1. INLEIDING
  Deze wedstrijd wordt georganiseerd door INNI GROUP in het kader van ‘win jouw verjaardag in De Druivelaar 2022’. Dit reglement bepaalt de regels en de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
 2. OPZET WEDSTRIJD
  Je vermeldt in een commentaar op de post op de Facebookpagina van De Druivelaar de verjaardagsmaand van jezelf of iemand die je vermeld wil zien in De Druivelaar 2022. We zoeken 12 verschillende maanden, per maand 1 verjaardag dus.
 3. DEELNEMINGSVOORWAARDEN
  Iedereen die De Druivelaarpagina leuk vindt op Facebook, kan deelnemen aan de online wedstrijd. Deelnemen kan door een commentaar te posten met vermelding van een persoon en de dag waarop hij verjaart op de Facebookpagina van De Druivelaar en dit uiterlijk op 13 november 2020 om 23.59 uur. De tekst moet publiekelijk te bekijken zijn; inzendingen via afgeschermde accounts zullen dus niet meegerekend worden. Minderjarigen die wensen deel te nemen aan de wedstrijd, moeten de toestemming hebben van hun ouders. Als ze die deze toestemming niet kunnen aantonen, kunnen ze op elk ogenblik van de wedstrijd uitgesloten worden.
 4. WEDSTRIJDVERLOOP
  De inbreng van de deelnemers aan de wedstrijd betreft een tekst, namelijk een Facebookcommentaar. Er zijn slechts 12 winnaars, één voor elke maand. De winnaar is telkens die van de snelste inzending voor een van de 12 maanden van het jaar. Een voor januari, een voor februari enz. Zij winnen als hun hun verjaardag vermeld wordt in de Druivelaarkalender 2022.
  De deelnemers verlenen de organisatie de kosteloze toestemming om de namen en de verjaardagsmaand zonder enige beperking te publiceren op de website van De Druivelaar en andere onlinekanalen onder haar redactionele verantwoordelijkheid. De deelnemer vrijwaart de organisator tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn inbreng. Dit wil zeggen dat alle posts oorspronkelijk moeten zijn en enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mogen zijn. (Er mag op geen enkele wijze auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden in verwerkt worden, tenzij men over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. De organisator is niet verplicht om de overige inzendingen te publiceren en/of gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een inbreng verwijderen.)
 5. PRIJS
  De eerste 12 personen met verjaardagen in 1 van de 12 maanden die reageren, zijn dan ook onmiddellijk bekend: de tijdsbepaling van de berichten zijn geldig om te winnen. De actie loopt tot 13/11/2020 middernacht. De 12 winnaars worden op 16 november 2020 bekendgemaakt via Facebook. Ze zullen gevraagd worden om contact op te nemen met de organisatie. De prijs is een vermelding van naam + verjaardag in De Druivelaar 2022. Daarnaast zullen de 12 winnaars worden uitgenodigd om langs te komen bij INNI GROUP om in primeur De Druivelaar 2022 in ontvangst te komen nemen en kennis te maken met het Druivelaarsteam. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 1 oktober 2021.
 6. AANSPRAKELIJKHEID
  INNI GROUP is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Facebookpagina van De Druivelaar, tenzij die schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van INNI GROUP.
  INNI GROUP is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de wedstrijd. INNI GROUP draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de wedstrijd, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. INNI GROUP is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
  Deze wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door of verbonden met Facebook. Door deel te nemen aanvaard je dat je informatie levert aan INNI GROUP en niet aan Facebook, zodat INNI GROUP je kan contacteren binnen het kader van de wedstrijd. Door deel te nemen aan de wedstrijd zie je eveneens onherroepelijk af van gerechtelijke stappen ten opzichte van Facebook.
 7. PERSOONSGEGEVENS
  De contactgegevens van de deelnemers die de organisator verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat ze, als ze een prijs winnen, eventueel met hun ingezonden commentaar en naam kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van De Druivelaarkalender en INNI GROUP.
 8. TOEZICHT OP WEDSTRIJD EN BESLISSINGEN
  De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Als niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of ‘kwade trouw’ behoudt de organisatie het recht om een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. De uitslag van de wedstrijd kan niet betwist worden.
 9. HET REGLEMENT AANVAARDEN
  Door deel te nemen aan deze onlinewedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen.

Recent

Categorieën