Previous slide
Next slide

Verkoopsvoorwaarden INNI GROUP NV

Deze website is eigendom van INNI Group.

Maatschappelijke zetel:

INNI group
Industrielaan 5
8501 Heule
België

Telefoon: +32 (0) 56 36 32 00
Fax: +32 (0) 36 33 85
E-mailadres: abonn@innipublishers.com

Bereikbaarheid:

  • Van maandag t/m donderdag van 8:30 uur tot 12.15 uur en van 13.15 uur tot 17.15 uur
  • Vrijdag van 8:30 uur tot 12.15 uur en van 13.15 uur tot 14.30 uur

Ondernemingsnummer: BTW BE 0418.420.485

RPR Gent, afdeling Kortrijk

Rekening: ING BE11 3850 2011 6348  BIC/ SWIFT: BBRUBEBB

Verkoopsvoorwaarden group

Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen, met uitsluiting van de toepassing van de algemene voorwaarden van de tegenpartij, tenzij er in een uitdrukkelijke overeenkomst van afgeweken wordt.
Art. 1. Opdrachtgever is wie de order geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft de order uit te voeren.
OFFERTEN EN BESTELLINGEN
Art. 2. Het overhandigen aan een leverancier van grondstoffen, een model, kopij, magnetische band, diskette, of welke gegevensdrager dan ook, met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich, aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.
Art. 3. De offerten van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien volgens de FEBELGRA-indexatie-formule, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden wordt. De offerten worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. Behoudens andersluidende overeenkomst bedraagt de geldigheidsduur van een offerte één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte.
Art. 4. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen de voor het geheel opgegeven eenheidsprijs. De door onze agenten of vertegenwoordigers aangegane verbintenissen binden onze firma slechts na schriftelijke bevestiging. De leverancier behoudt zich het recht voor om ook gedurende de uitvoering van de bestellingen betalingswaarborgen van de opdrachtgever te eisen. Bij weigering behoudt hij zich het recht voor om de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten of te vernietigen. 
REPRODUCTIERECHTEN EN VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE LEVERANCIER
Art. 5. De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de druk- of reproductie-opdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.
Art. 6. Gezien de wettelijke bepalingen op het gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, kapvormen, zetwerk, grafische ontwerpen, interpretaties, schikkingen, software programma’s, enz. welke ook de gebruikte techniek weze, zijn uitsluitende eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden. Het nadrukken
of namaken onder om ‘t even welke vorm en met om het even welk procédé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit.
Art. 7. Zetwerk, clichés, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, computerbestanden, software programma’s, enz. door of in opdracht van de leverancier vervaardigd, al dan niet aangerekend, maken deel uit van het materiaal van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen. In het geval dat de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij dit tijdig doen in functie van de orderplanning, verpakt zo de aard van de goederen het vereist, en in de lokalen van de leverancier. De opdrachtgever draagt het risico en de kosten voor de overbrenging van het materiaal naar de plaats van bestemming. Het voor ontvangst tekenen van de vervoersdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Behoudens opzet, grove schuld van de leverancier of van diens aangestelden of lasthebbers, blijft het risico ten laste van de opdrachtgever. Moeilijkheden of vertragingen tijdens de productie die veroorzaakt zijn door de geleverde materialen leiden tot verlenging van
de leveringstermijnen en tot eventuele aanrekening van bijkomende kosten.
Art. 8. Indien de wet zulks vereist, mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of andere reeds vermeld staat.
ZETSEL, DRUKPROEVEN EN GOED VOOR DRUK
Art. 9. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettersoort, evenals de lay-out aan de leverancier vrijgelaten. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de opdrachtgever ontvangt.
Art. 10. Op vraag van de opdrachtgever zorgt de leverancier voor een eenvoudige drukproef bv. laserprint, inkjet, blauwdruk, impositieproef of digitale proef. De leverancier kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het eventueel doorsturen van virussen daar hij zijn computers beveiligt tegen binnenkomende virussen en de virusscanner regelmatig updatet. Verzorgde drukproeven (o.a. in getrouwe kleuren) en/of drukproeven in ketting uitgevoerd, worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen drukproef, dan is de leverancier in geen enkel geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct.
Art. 11. De leverancier moet de door de opdrachtgever aangeduide zetfouten en woordsplitsingsfouten verbeteren, maar is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht en verlengen de
uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van de “goed voor druk”. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.
Art. 12. Het overmaken van een gedagtekende en ondertekende “goed voor druk” ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid voor, tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De “goed voor druk” blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.
BEWARING
Art. 13. Indien de opdrachtgever wenst dat de leverancier productie-elementen zoals zetwerk, filmen, montages, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, diskettes, … bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met de leverancier overeenkomen. De bewaring gebeurt op risico van de opdrachtgever, die de leverancier uitdrukkelijk ontslaat van elke verantwoordelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet van zware fout van de leverancier. Offsetplaten en films worden niet bewaard.
LEVERINGSTERMIJN
Art. 14. De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige gegevens volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige gegevens, evenals bij terugzenden van de verbeterde proeven en van de “goed voor druk”, in gebreke is gebleven. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naar gelang van het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking, lock-out, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid. Indien op verzoek van de opdrachtgever het uitvoeren van een opdracht binnen een kortere dan de normale of voorziene termijn extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht.
AFWIJKINGEN
Art. 15. Daar de leverancier zich moet houden aan de algemene voorwaarden van de papiernijverheid, gelden deze eveneens voor de opdrachtgever. Deze voorschriften voorzien de volgende te aanvaarden afwijkingen:
a) de geleverde en gefactureerde kwantiteit kan verschillen van de bestelde kwantiteit: 
20 % voor hoeveelheden minder dan of gelijk aan 5.000 exemplaren; 10 % voor hoeveelheden minder dan of gelijk aan 100.000 exemplaren; 5 % voor hoeveelheden minder dan of gelijk aan 500.000 exemplaren; 3 % daarboven;
b) een speling van 8 % minder of meer van de micrometrisch opgelegde dikte van het papier of karton;
c) een speling van 5 tot 10 % minder of meer van het metrieke gewicht naargelang de aard van het papier of karton;
d) een afwijking van de afmetingen van de bruto-vellen van papier of karton, evenals de breedte van de bobijnen van 5 mm minder of meer;
e) lichte verschillen in de kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, aanblik en lijming o.m. van voor- tot ommezijde van het vel, zelfs indien zij optreden tussen gedeelten van eenzelfde fabricatie. Ingeval de opdrachtgever een te leveren hoeveelheid, een metriek gewicht, een micrometrisch maximum of minimum oplegt, mogen de afwijkingen van de te leveren hoeveelheden, de afwijking van de metrieke gewichten en de afwijking van de dikte, die slechts in één richting mogen optreden, het dubbel bereiken van de onder a), b), c) en d) vermelde grenzen.
Art. 16. In geval van drukopdracht voor meervoudige kettingformulieren worden de volgende toleranties aanvaard voor wat betreft het register van de verschillende banen: 1,5 mm in de breedterichting; 1,5 mm in de looprichting;
Art. 17. Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normale beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals laserprinting, inkjetprinting, kleine naaldprinters, inktlichtechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a. … dienen bij de prijsaanvraag door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot prijsaanpassing. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren evenals de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.
Art. 18. De afwijkingen vermeld in de artikelen 16, 17 en 18 zijn voor verhoging vatbaar wanneer de producten een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereisen. Grotere of kleinere hoeveelheden zullen tegen de eenheidsprijs worden verrekend. 
KLACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID
Art. 19. Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest per aangetekende brief en binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt de levering te aanvaarden, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan, vanaf ontvangst van de factuur. Indien binnen deze termijn van acht dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde artikelen volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een deel van het geleverde drukwerk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Onder voorbehoud van de toepassing van de wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, is de leverancier niet aansprakelijk voor indirecte schade veroorzaakt aan de klant zoals winstderving. 
Art. 20. De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de eenheidsprijs.
LEVERING
Art. 21. Behoudens andersluidende overeenkomst, geschiedt de levering ten huize van de opdrachtgever, op één adres, vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de leverancier. De goederen reizen voor risico van de opdrachtgever. Deze franco-voorwaarden gelden voor “normale” leveringsvoorwaarden. Hieronder dient verstaan: levering op de benedenverdieping op maximum 50 meter van de parkeerplaats van de leveringswagen, door één werkkracht uit te voeren met behulp van een handpalettruck.
Art. 22. De clichés, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, kleurenselecties, kapvormen, informaticamateriaal en al de goederen toevertrouwd door de opdrachtgever en die in de werkhuizen berusten, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, grove schuld van de leverancier of van diens aangestelden of lasthebbers of wanneer bovenvernoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren of leveringen voor de opdrachtgever bestemd. Tenzij voorafgaande overeenkomst, worden de bewaringskosten in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze werken, leveringen, goederen of andere voorwerpen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.
BETALING – BEVOEGDHEID
Art. 23. Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het bedrag te betalen, eenzelfde voorschot na ontvangst van de “goed voor druk” en het saldo bij de levering. De factuur is betaalbaar netto-contant of op de overeengekomen vervaldag ter woonplaats van de leverancier. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede. Vanaf de vervaldag brengt elke niet-betaalde
factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, bepaald op 15 % en een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en onverminderd vastgesteld op 15 % van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro.
Art. 24. In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst. Bij afroeporders zijn de opslag- en alle andere daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. In geval van facturering van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet volledig uitgevoerde bestelling, kan de opdrachtgever zich hierop niet beroepen om zijn betalingen uit te stellen tot na de totale levering.
Art. 25. In geval van niet-betaling op de vervaldag van één factuur, zal voor alle facturen waarvan de betaling niet is geschied voor de vervaldag, de toegestane termijn vervallen. Al deze facturen zijn onmiddellijk vorderbaar. Dit artikel doet geen inbreuk aan de toepassing van artikel 24. Ieder lopend contract vervalt van rechtswege.
Art. 26. Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort, zal de facturatie geschieden op het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met 15 % als bijkomende conventionele schadevergoeding.
Art. 27. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen, vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.
Art. 28. Bij geschil zijn exclusief bevoegd de rechtbanken bevoegd te Kortrijk.

Verkoopsvoorwaarden publish

1. Al onze verkopen worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden hierna aangeduid, waarvan slechts kan worden afgeweken door afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst en enkel in de mate
van de erin beschreven uitzondering; deze algemene voorwaarden worden als aanvaard aanzien door diegene die ze zonder voorbehoud in ontvangst neemt. Deze voorwaarden gelden eveneens
voor de aanvullingen en abonnementen die de opdrachtgever ontvangt naar aanleiding en ten gevolge van een bestelling of aankoop van een losbladig basiswerk, een elektronisch product of
vastbladige reeks, alsook voor abonnementen op tijdschriften. De aangeboden goederen voldoen aan de wettelijke bepalingen.
2. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw, maar exclusief verzendkosten (tenzij anders vermeld).
3. U hoeft niet vooraf te betalen: betaling gebeurt na ontvangst van de factuur.
4. Bij aankoop van een abonnementsgebonden product wordt u ingeschreven in ons abonnementenbestand en ontvangt u automatisch de aanvullingen tegen de op dat ogenblik geldende prijs.
5. Behoudens andersluidend beding, bedraagt de duur van een overeenkomst betreffende een abonnementsgebonden product 1 jaar. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 jaar, behoudens schriftelijke opzegging per mail of aangetekende brief ten minste 60 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende contractuele periode.
6. Iedere klacht betreffende gedane leveringen moet geschieden bij aangetekende brief binnen 8 dagen na levering om met geldigheid te kunnen worden onderzocht, zo niet heeft de klant het geleverde in zijn geheel aanvaard. Er bestaat geen herroepingsrecht.
7. De goederen reizen op risico van de klant, zelfs indien deze franco worden verzonden; vracht en verpakkingskosten zijn ten laste van de klant.
8. De betaling van een bestelling gebeurt na ontvangst van de factuur. Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen betaalbaar uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op, bepaald op 15 % en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro onver-minderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten overeenkomstig art. 6 van de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bij niet-betaling op de vervaldag van één van de facturen, behoudt de leverancier zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik tegenover de klant in zijn bezit zijn en iedere bestelling of lopend contract te vernietigen.
9. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de verkochte goederen en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de verkochte goederen en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of INNI publishers.
10. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door uitgeverij INNI publishers, deel uitmakend van de INNI group nv, krachtens onderhavige voorwaarden, is de aansprakelijkheid van uitgeverij INNI publishers als onderdeel van de INNI group nv beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. De uitgeverij is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. De uitgeverij is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van uitgeverij INNI publishers, onderdeel van de INNI group nv wordt weerhouden, is uitgeverij INNI publishers er enkel toe gehouden de goederen te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.
11. Bepaalde producten waarbij de informatie of software o.a. via een app of internet ter beschikking van de klant gesteld wordt, zijn naast onderhavige algemene verkoops-voorwaarden onderworpen aan specifieke verkoopsvoorwaarden. Deze specifieke verkoopsvoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website van het bepaalde product of kunnen op eenvoudig verzoek bij INNI publishers bekomen worden. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de specifieke verkoopsvoorwaarden zullen deze laatste voorrang hebben.
12. De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de algehele betaling van de koopprijs ervan conform de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Niet-tegenstaande de eigendomsoverdracht wordt geschorst tot volledige betaling zoals hiervoor vermeld, gaat het risico op de verkochte goederen onmiddellijk over op de koper en zullen alle risico’s uitsluitend ten laste van de koper zijn.
13. Bij geschil zijn exclusief bevoegd de rechtbanken bevoegd te Kortrijk. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
14. Uitgeverij INNI publishers, deel van de INNI group nv, verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens van de klant worden alleen gebruikt om deze op de hoogte te houden van onze uitgaven en activiteiten. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kan INNI publishers op verzoek van de klant kennis geven van die gegevens en heeft deze het recht die te verbeteren of aan te vullen.