Previous slide
Next slide

Algemene voorwaarden INNI GROUP NV

Deze website is eigendom van INNI Group.


Maatschappelijke zetel:

INNI group
Industrielaan 5
8501 Heule
België


Telefoon: +32 (0) 56 36 32 00

Fax: +32 (0) 36 33 85


Bereikbaarheid:

 • Van maandag t/m donderdag van 8:30 uur tot 12.15 uur en van 13.15 uur tot 17.15 uur
 • Vrijdag van 8:30 uur tot 12.15 uur en van 13.15 uur tot 14.30 uur

E-mailadres: abonn@innipublishers.com


Ondernemingsnummer: BTW BE 0418.420.485

RPR Gent, afdeling Kortrijk


Rekening: ING BE11 3850 2011 6348  BIC/ SWIFT: BBRUBEBB

  


Al onze verkopen worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden hierna aangeduid, waarvan slechts kan worden afgeweken door afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst en enkel in de mate van de erin beschreven uitzondering; deze algemene voorwaarden worden als aanvaard aanzien door diegene die ze zonder voorbehoud in ontvangst neemt. Deze voorwaarden gelden eveneens voor de aanvullingen en abonnementen die de opdrachtgever ontvangt naar aanleiding en ten gevolge van een bestelling of aankoop van een losbladig basiswerk, een elektronisch product of vastbladige reeks, alsook voor abonnementen op tijdschriften. De aangeboden goederen voldoen aan de wettelijke bepalingen.
 

Aankoop en Betaling

 • INNI publishersbehoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
 • Betaling van producten gekocht bij INNI publishersgeschiedt uitsluitend per overschrijving (bankgiro) of via de andere voorgestelde betaalmiddelen.
 • Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen betaalbaar uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur.
  Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op, bepaald op 15 % en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten overeenkomstig art. 6 van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  Bij niet-betaling op de vervaldag van één van de facturen, behoudt de leverancier zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik tegenover de klant in zijn bezit zijn en iedere bestelling of lopend contract te vernietigen.
 • In geval van niet-tijdige betaling is INNI publishersbevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
 • De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de algehele betaling van de koopprijs ervan conform de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Niettegenstaande de eigendomsoverdracht wordt geschorst tot volledige betaling zoals hiervoor vermeld, gaat het risico op de verkochte goederen onmiddellijk over op de koper en zullen alle risico’s uitsluitend ten laste van de koper zijn.
 • Om een veilige onlinebetaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie, over internet verstuurd. Om met SSL te betalen is er geen speciale software nodig.

Levering en Levertijden

 • De door INNI publishersopgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.
 • De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
 • Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 • De goederen reizen op risico van de klant, zelfs indien deze franco worden verzonden; vracht en verpakkingskosten zijn ten laste van de klant.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 • INNI publisherslevert in volgende landen: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland.
 • De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van de aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. INNI publishersis niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. INNI publishersdoet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen, toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren is. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal INNI publishers de klant zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door INNI publishers voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat INNI publishers op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. INNI publishers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
 • Bij aankoop van een abonnementsgebonden product wordt de klant ingeschreven in ons abonnementenbestand en ontvangt hij automatisch de aanvullingen tegen de op dat ogenblik geldende prijs.
 • Behoudens andersluidend beding, bedraagt de duur van een overeenkomst betreffende een abonnementsgebonden product 1 jaar. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 jaar, behoudens schriftelijke opzegging per mail of aangetekende brief ten minste 60 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende contractuele periode.
 • Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de verkochte goederen en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de verkochte goederen en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schrifteiljke toestemming van de rechthebbende of INNI publishers.

Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren

 • Voor alle producten gekocht bij INNI publishers heeft u volgens het Wetboek van economisch recht in kader van de verkoop op afstand een bedenktijd van 14 kalenderdagen, behalve in het geval van levering van digitale inhoud op een niet materiële-drager (downloaden). Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van het verzakingsrecht dient dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling is te vinden in de rubriek annuleren, retourneren en ruilenop onze website.
 • De goederen dienen onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst geretourneerd te worden. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals het bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
 • INNI publishers betaalt het complete aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. 
  Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval eigendom van de klant. Op verzoek kan het product ook opnieuw naar de klant worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
 • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
  • Wanneer een product speciaal voor de klant gemaakt of veranderd is heeft hij logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht.
  • Deze uitzondering geldt ook voor cd’s, dvd’s, software, CD-roms, App’s, websites of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
  • Wanneer een product zichtbaar gebruikt of beschadigd is, vervalt het recht op teruggave van de betaling.
 • Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:
  INNI publishers, Industrielaan 5, 8501 Heule, België 

Gebreken

 • De koper is verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren. Hierbij dient nagegaan te worden of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient deze bij aangetekende brief binnen 8 dagen na levering aan INNI publishers gemeld te worden. Er bestaat enkel een herroepingsrecht voor de goederen die online zijn aangekocht.
 • Een niet-zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering te melden aan INNI publishers.
 • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van INNI publishers.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop INNI publishers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor INNI publishers niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • INNI publishers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat INNI publishers haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van INNI publishers  Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door INNI publishers niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

 • Voor het afrekenen worden de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten worden apart vermeld.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan de klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan INNI publishers, deel uitmakend van de INNI group nv, of rechthoudende derden.

Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 8 kalenderdagen na levering per aangetekend schrijven gemeld te worden. Ingeval de klacht gegrond wordt bevonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • INNI publishers behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 8 kalenderdagen.

Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van INNI publishers, deel uitmakende van de INNI group nv, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
INNI publishers levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal INNI publishers de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
INNI publishers, deel uitmakend van de INNI group nv, kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 
Indien onjuistheden zouden vastgesteld worden in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan eenieder de beheerder van de site contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. INNI publishers, deel uitmakend van de INNI group nv, geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

INNI publishers, deel uitmakend van de INNI group nv, kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
INNI publishers, deel uitmakend van de INNI group nv, verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door uitgeverij INNI publishers, deel uitmakend van de INNI group nv, krachtens onderhavige voorwaarden, is de aansprakelijkheid van uitgeverij INNI publishers als onderdeel van de INNI group nv beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. De uitgeverij is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. De uitgeverij is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van uitgeverij INNI publishers, onderdeel van de INNI group nv wordt weerhouden, is uitgeverij INNI publishers er enkel toe gehouden de goederen te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

Specifieke verkoopsvoorwaarden

Bepaalde producten waarbij de informatie of software o.a. via een app of internet ter beschikking van de klant gesteld wordt, zijn naast onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden onderworpen aan specifieke verkoopsvoorwaarden. Deze specifieke verkoopsvoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website van het bepaalde product of kunnen op eenvoudig verzoek bij INNI publishers bekomen worden. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de specifieke verkoopsvoorwaarden zullen deze laatste voorrang hebben.

Persoonsgegevens 

Uitgeverij INNI publishers, deel van de INNI group nv, verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens van de klant worden alleen gebruikt om deze op de hoogte te houden van onze uitgaven en activiteiten. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kan INNI publishers op verzoek van de klant kennis geven van die gegevens en heeft deze het recht die te verbeteren of aan te vullen.